Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28, 19 - 20)

To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. (Jan 15, 17)

Veřejná sbírka na opravu kostela
Za účelem opravy našeho kostela byla vyhlášena veřejná sbírka s názvem "Daruj F~M: Oprava Evangelického kostela ve Frýdku-Místku" a s číslem účtu: 115-9526250267/0100. Tato sbírka byla zařazena do sbírkového programu "Daruj F~M" města Frýdek-Místek (darujfm.cz). V jeho rámci se zastupitelstvo města zavázalo poskytnout dar ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi veřejností (max 200 tis. Kč). Částka vybraná občany se tak zdvojnásobí. Samotné poskytnutí daru bude předloženo k projednání zastupitelstvu 4. 12. 2019. Více informací je uvedeno na stránce Oprava kostela. Mnohokrát děkujeme za jakoukoli finanční pomoc.

Facebookový profil sboru