Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28, 19 - 20)

To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. (Jan 15, 17)

Dary na opravu kostela
Na účet 2001362424/2010 můžete zaslat dar na opravu kostela. Mnohokrát děkujeme. Pro ostatní platby (dary, saláry, běžné platby,...) je stále určen účet 2501079887/2010.

Facebookový profil sboru