Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28, 19 - 20)

To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. (Jan 15, 17)

Veřejná sbírka na opravu kostela
Za účelem opravy našeho kostela byla vyhlášena veřejná sbírka s názvem "Oprava Evangelického kostela" a s číslem účtu: 115-8262640207/0100. Tato sbírka je evidována na Ministerstvu vnitra ČR. Více informací je uvedeno na stránce Oprava kostela. Mnohokrát děkujeme za jakoukoli finanční pomoc. Pro ostatní platby je stále určen účet 2501079887/2010 (salár, dary, běžné platby,...) a účet 2001362424/2010 (sbírka darů).

Facebookový profil sboru